می خواهم مادر شوم

دارم مادر می شوم

پربازدیدترین مقاله
سفرنامه جنین (4)

حالا که همه ویژگی‌های یک انسان واقعی را دارم و اعضای بدنم نیز کامل شده‌اند، بهتر است خودم را برای ورود به عالمی آماده کنم که بتوانم چهره پدر و مادرم را هم ببینم. این همه راه را به همین خاطر آمده‌ام! دوست دارم مرا در آغوش بگیرند، برایم لالایی بخوانند و حتی حمام کنند که خستگی راه بر تنم نماند!

جدیدترین مقالات این گروه

من یک مادرم

تاریخ شروعتاریخ پایانتاریخ تخمک گذاریزایمان احتمالی
باروریتاریخجنسیت احتمالی
نامجنسیتریشهفراوانی
زمان تجویز ب ث ژ فلج اطفال سه گانه