تعیین جنسیت احتمالی

بازه تخمک گذاری تاریخ احتمالی تخمک گذاری تاریخ احتمالی زایمان دوره قاعدگی
از تاریخ شنبه 8 مهر تا تاریخ جمعه 14 مهر
چهارشنبه 12 مهر چهارشنبه 6 تیر 28 روز
باروری تاریخ جنسیت احتمالی
شنبه 8 مهر
یکشنبه 9 مهر
دوشنبه 10 مهر
سه شنبه 11 مهر
چهارشنبه 12 مهر
پنجشنبه 13 مهر
جمعه 14 مهر