تعیین جنسیت احتمالی

بازه تخمک گذاری تاریخ احتمالی تخمک گذاری تاریخ احتمالی زایمان دوره قاعدگی
از تاریخ جمعه 10 آذر تا تاریخ پنجشنبه 16 آذر
سه شنبه 14 آذر سه شنبه 6 شهریور 28 روز
باروری تاریخ جنسیت احتمالی
جمعه 10 آذر
شنبه 11 آذر
یکشنبه 12 آذر
دوشنبه 13 آذر
سه شنبه 14 آذر
چهارشنبه 15 آذر
پنجشنبه 16 آذر