تعیین جنسیت احتمالی

بازه تخمک گذاری تاریخ احتمالی تخمک گذاری تاریخ احتمالی زایمان دوره قاعدگی
از تاریخ پنجشنبه 12 بهمن تا تاریخ چهارشنبه 18 بهمن
دوشنبه 16 بهمن دوشنبه 7 آبان 28 روز
باروری تاریخ جنسیت احتمالی
پنجشنبه 12 بهمن
جمعه 13 بهمن
شنبه 14 بهمن
یکشنبه 15 بهمن
دوشنبه 16 بهمن
سه شنبه 17 بهمن
چهارشنبه 18 بهمن