تعیین جنسیت احتمالی

بازه تخمک گذاری تاریخ احتمالی تخمک گذاری تاریخ احتمالی زایمان دوره قاعدگی
از تاریخ پنجشنبه 12 مرداد تا تاریخ چهارشنبه 18 مرداد
دوشنبه 16 مرداد دوشنبه 10 اردیبهشت 28 روز
باروری تاریخ جنسیت احتمالی
پنجشنبه 12 مرداد
جمعه 13 مرداد
شنبه 14 مرداد
یکشنبه 15 مرداد
دوشنبه 16 مرداد
سه شنبه 17 مرداد
چهارشنبه 18 مرداد