تعیین جنسیت احتمالی

بازه تخمک گذاری تاریخ احتمالی تخمک گذاری تاریخ احتمالی زایمان دوره قاعدگی
از تاریخ پنجشنبه 18 خرداد تا تاریخ چهارشنبه 24 خرداد
دوشنبه 22 خرداد دوشنبه 14 اسفند 28 روز
باروری تاریخ جنسیت احتمالی
پنجشنبه 18 خرداد
جمعه 19 خرداد
شنبه 20 خرداد
یکشنبه 21 خرداد
دوشنبه 22 خرداد
سه شنبه 23 خرداد
چهارشنبه 24 خرداد