تعیین جنسیت احتمالی

بازه تخمک گذاری تاریخ احتمالی تخمک گذاری تاریخ احتمالی زایمان دوره قاعدگی
از تاریخ جمعه 18 فروردین تا تاریخ پنجشنبه 24 فروردین
سه شنبه 22 فروردین سه شنبه 12 دی 28 روز
باروری تاریخ جنسیت احتمالی
جمعه 18 فروردین
شنبه 19 فروردین
یکشنبه 20 فروردین
دوشنبه 21 فروردین
سه شنبه 22 فروردین
چهارشنبه 23 فروردین
پنجشنبه 24 فروردین