تعیین جنسیت احتمالی

بازه تخمک گذاری تاریخ احتمالی تخمک گذاری تاریخ احتمالی زایمان دوره قاعدگی
از تاریخ شنبه 16 بهمن تا تاریخ جمعه 22 بهمن
چهارشنبه 20 بهمن چهارشنبه 10 آبان 28 روز
باروری تاریخ جنسیت احتمالی
شنبه 16 بهمن
یکشنبه 17 بهمن
دوشنبه 18 بهمن
سه شنبه 19 بهمن
چهارشنبه 20 بهمن
پنجشنبه 21 بهمن
جمعه 22 بهمن