تعیین جنسیت احتمالی

بازه تخمک گذاری تاریخ احتمالی تخمک گذاری تاریخ احتمالی زایمان دوره قاعدگی
از تاریخ پنجشنبه 14 تیر تا تاریخ چهارشنبه 20 تیر
دوشنبه 18 تیر دوشنبه 12 فروردین 28 روز
باروری تاریخ جنسیت احتمالی
پنجشنبه 14 تیر
جمعه 15 تیر
شنبه 16 تیر
یکشنبه 17 تیر
دوشنبه 18 تیر
سه شنبه 19 تیر
چهارشنبه 20 تیر