تعیین جنسیت احتمالی

بازه تخمک گذاری تاریخ احتمالی تخمک گذاری تاریخ احتمالی زایمان دوره قاعدگی
از تاریخ شنبه 15 اردیبهشت تا تاریخ جمعه 21 اردیبهشت
چهارشنبه 19 اردیبهشت چهارشنبه 10 بهمن 28 روز
باروری تاریخ جنسیت احتمالی
شنبه 15 اردیبهشت
یکشنبه 16 اردیبهشت
دوشنبه 17 اردیبهشت
سه شنبه 18 اردیبهشت
چهارشنبه 19 اردیبهشت
پنجشنبه 20 اردیبهشت
جمعه 21 اردیبهشت