تعیین جنسیت احتمالی

بازه تخمک گذاری تاریخ احتمالی تخمک گذاری تاریخ احتمالی زایمان دوره قاعدگی
از تاریخ شنبه 14 اسفند تا تاریخ جمعه 20 اسفند
چهارشنبه 18 اسفند چهارشنبه 8 آذر 28 روز
باروری تاریخ جنسیت احتمالی
شنبه 14 اسفند
یکشنبه 15 اسفند
دوشنبه 16 اسفند
سه شنبه 17 اسفند
چهارشنبه 18 اسفند
پنجشنبه 19 اسفند
جمعه 20 اسفند