زمان بندی واکسن نوزاد

زمان تجویز تاریخ واکسن ب ث ژ (Bcg) قطره خوراكي فلج اطفال (OPV) واکسن تزریقی هپاتیت B سه گانه (ديفتري، كزاز، سياه سرفه) (DTaP) واکسن تزریقی سرخک، سرخچه و اوریون (MMR)
بدو تولد 1396/08/30
2 ماهگي 1396/11/01
4 ماهگي 1397/01/03
6 ماهگي 1397/03/02
يك سالگي 1397/08/30
18 ماهگي 1398/03/02
4 تا 6 سالگي 1400/08/29 الی 1402/08/29