زمان بندی واکسن نوزاد

زمان تجویز تاریخ واکسن ب ث ژ (Bcg) قطره خوراكي فلج اطفال (OPV) واکسن تزریقی هپاتیت B سه گانه (ديفتري، كزاز، سياه سرفه) (DTaP) واکسن تزریقی سرخک، سرخچه و اوریون (MMR)
بدو تولد 1396/11/02
2 ماهگي 1397/01/04
4 ماهگي 1397/03/03
6 ماهگي 1397/05/02
يك سالگي 1397/11/02
18 ماهگي 1398/05/02
4 تا 6 سالگي 1400/11/01 الی 1402/11/01