زمان بندی واکسن نوزاد

زمان تجویز تاریخ واکسن ب ث ژ (Bcg) قطره خوراكي فلج اطفال (OPV) واکسن تزریقی هپاتیت B سه گانه (ديفتري، كزاز، سياه سرفه) (DTaP) واکسن تزریقی سرخک، سرخچه و اوریون (MMR)
بدو تولد 1395/12/04
2 ماهگي 1396/02/04
4 ماهگي 1396/04/03
6 ماهگي 1396/06/02
يك سالگي 1396/12/03
18 ماهگي 1397/06/02
4 تا 6 سالگي 1399/12/03 الی 1401/12/02