تعیین جنسیت احتمالی

بازه تخمک گذاری تاریخ احتمالی تخمک گذاری تاریخ احتمالی زایمان دوره قاعدگی
از تاریخ جمعه 9 شهریور تا تاریخ پنجشنبه 15 شهریور
سه شنبه 13 شهریور سه شنبه 7 خرداد 28 روز
باروری تاریخ جنسیت احتمالی
جمعه 9 شهریور
شنبه 10 شهریور
یکشنبه 11 شهریور
دوشنبه 12 شهریور
سه شنبه 13 شهریور
چهارشنبه 14 شهریور
پنجشنبه 15 شهریور