تعیین جنسیت احتمالی

بازه تخمک گذاری تاریخ احتمالی تخمک گذاری تاریخ احتمالی زایمان دوره قاعدگی
از تاریخ چهارشنبه 16 خرداد تا تاریخ سه شنبه 22 خرداد
یکشنبه 20 خرداد یکشنبه 12 اسفند 28 روز
باروری تاریخ جنسیت احتمالی
چهارشنبه 16 خرداد
پنجشنبه 17 خرداد
جمعه 18 خرداد
شنبه 19 خرداد
یکشنبه 20 خرداد
دوشنبه 21 خرداد
سه شنبه 22 خرداد